Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

114353
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
96
51
267
113690
1240
1889
114353
Your IP: 54.82.93.116
Server Time: 2018-11-21 17:00:21

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้นำทางวิชาการ ชำนาญการใช้เทคโนโลยี

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงสู่สากล

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทาง ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

๒. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จุดเน้น นโยบาย และเทียบเคียงมาตรฐานสากล

         ๔. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

. พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลาย

         ๖. ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกองค์กรในท้องถิ่นด้วยระบบคุณภาพ

. จัดทำรายงานการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานต่อชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

 

เป้าประสงค์

จัดระบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตร สร้างเด็กใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432