Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

145418
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
115
233
348
143785
2252
3540
145418
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-14 06:20:14

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนภูเรือวิทยา

...............................................

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนภูเรือวิทยา ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยาก้าวไปสู่สังคมความรู้ได้ทันการณ์โดยเน้นเรื่องสำคัญ ดังนี้

๑.     จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น

๒.    จัดทำหลักสูตรที่เน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์

๓.    จัดทำหลักสูตรที่สร้างพื้นฐานในการคิด สร้างวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถเผชิญปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.    ให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย

หลักการ

      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒ ได้กำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้

       เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับการเป็นสากล

       เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

       เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

      เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้

      เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จุดมุ่งหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑.     มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.    มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ

๓.    มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

๔.    มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร

เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

.  ความสามารถในการคิด

เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตน เองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๓. มีวินัย

๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

๗. รักความเป็นไทย

๘. มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของจังหวัดเลย

      หลักสูตรแกนกลางท้องถิ่นไทเลย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ดังนี้

๑.     รักท้องถิ่น

๒.    สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.    มีความสามัคคี


มาตรฐานการเรียนรู้

      การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนสาระพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

๑.     ภาษาไทย

๒.    คณิตศาสตร์

๓.    วิทยาศาสตร์

๔.    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.    สุขศึกษาและพลศึกษา

๖.     ศิลปะ

๗.    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘.    ภาษาต่างประเทศ


หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

      ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

๑.     เป็นเลิศทางวิชาการ

๒.    สื่อสารสองภาษา

๓.    ล้ำหน้าทางความคิด

๔.    ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

๕.    ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

สถานศึกษาจัดสาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น และจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study) มีสาระการเรียนรู้ ๓ สาระ ประกอบด้วย

IS ๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS ๑ : Research and Knowledge Formation)

IS ๒ การสื่อสารและการนำเสนอ   (IS ๒ : Communication and Presentation)

IS ๓ การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS ๓ : Social Service Activity)

จัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นผู้เรียนสามารถสื่อสาร ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

      โปรแกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.     ห้องพิเศษ

๒.    ห้องทั่วไป

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑.     ห้องพิเศษ

๒.    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

๓.    ศิลป์ – ภาษาจีน

๔.    คหกรรม – ช่าง

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432