Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

135349
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
67
239
306
134024
1703
4861
135349
Your IP: 34.229.24.100
Server Time: 2019-07-15 18:28:18

หลักความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน

๑. ก่อนทำการเรียนการสอน

๑.๑   นักเรียนทุกคนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น.

๑.๒ นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระที่หน้าเสาธงในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน กรณีฝนตกให้เข้าแถวหน้าชั้นเรียน ให้ร้องเพลงชาติตามต้นเสียงที่ทางประชาสัมพันธ์เปิดให้

     ๑.๓ เมื่อได้ยินเสียงเพลง ของทางโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องเตรียมตัวเข้าแถวที่หน้าเสาธง               โดยจะต้องเสร็จกิจธุระส่วนตัวทุกอย่างก่อนเพลงจบ

     ๑.๔   การเข้าแถวทุกคนต้องพร้อมและอยู่ในแถวด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อเพลงจบ

     ๑.๕ เมื่อนักเรียนทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว จะต้องอยู่ในระเบียบแถวอย่างเคร่งครัด ไม่พูดหรือคุยกันในขณะที่อยู่ในแถวตลอดเวลา

     ๑.๖ เวลาเดินเข้าชั้นเรียน จะต้องเดินอย่างเป็นระเบียบตามลำดับชั้นเรียนที่ทางโรงเรียนกำหนด

     ๑.๗ เมื่อเข้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเรียน และอยู่ในห้องเรียนให้เรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดังหรือออกมายืนตามระเบียงโดยเด็ดขาด

๒. ระหว่างอยู่ในโรงเรียน

     ๒.๑ แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง กับกฎกระทรวง

     ๒.๒ เชื่อฟังและปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครูทุกท่าน

     ๒.๓ ตั้งใจเรียน ฟังคำอธิบายของครูด้วยความสงบเรียบร้อย

     ๒.๔ ไม่นำวิชาอื่น ขึ้นมาทำหรือดูโดยครูผู้สอนไม่อนุญาต

     ๒.๕ ไม่นำอาภรณ์   โทรศัพท์ ของมีค่า อาวุธ หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเข้ามาในห้องเรียน

     ๒.๖   ระหว่างที่ครูกำลังทำการสอน เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือต้องการถามครู ให้ยกมือขออนุญาต เมื่อครูอนุญาต จึงถามหรือแสดงความคิดเห็น

     ๒.๗ ไม่ทำเสียงดังหรือเล่นหรือเดินไปมาขณะที่กำลังมีการเรียนการสอน

     ๒.๘ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนที่ดี เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เล่นการพนันไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว ไม่แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว

     ๒.๙ เมื่อไปพบครูเพื่อรับคำแนะนำ ไต่ถาม ข้อสงสัย หรือรับสมุดแบบฝึกหัด หรือสิ่งอื่น ๆให้ทำความเคารพและยืนด้วยความสุภาพ และเข้าไปพบตามลำดับก่อนหลัง

     ๒.๑๐ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ

     ๒.๑๑ นักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียนอันเป็นของส่วนรวม

     ๒.๑๒ ในขณะที่นักเรียนเล่นอยู่กลางสนามหรือบริเวณอื่นในโรงเรียน ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

     ๒.๑๓ ไม่ควรเล่นใกล้บริเวณอาคารเรียนขณะมีการเรียนการสอน เพราะเป็นการรบกวนสมาธิของ ผู้ที่กำลังเรียน และแสดงว่านักเรียนเป็นผู้ขาดมารยาทไม่เกรงใจครูที่กำลังทำการสอน

     ๒.๑๔ ควรช่วยกันประหยัดการใช้น้ำและไฟฟ้าของโรงเรียน เมื่อออกจากห้องเรียนเป็น คนสุดท้ายให้ปิดไฟฟ้าและพัดลม(ในห้องที่มีพัดลม)ทุกครั้ง   ถ้าเห็นห้องใดเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ให้ช่วยกันปิด

ในทำนองเดียวกันให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้

     ๒.๑๕ ไม่เข้าไปในโรงรถก่อนได้รับอนุญาต

๓. การแสดงความเคารพ

     การแสดงความเคารพเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้สุภาพอ่อนน้อมอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองดี โรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกหัดให้นักเรียนทุกคนเคารพต่อครู และผู้ใหญ่ สุภาพ อ่อนน้อมต่อสุภาพชนทั่วไปด้วยกาย วาจา ใจ ให้ถูกต้องตามกาลเทศะจึงกำหนดหลักปฏิบัติดังนี้

   ก. ในห้องเรียน

     ๑. เมื่อครูเข้าห้องสอนทุกครั้งให้หัวหน้าบอกทำความเคารพ โดยใช้คำว่า “นักเรียนเคารพ” ให้ทุกคนยืนตรง และยกมือไหว้ แล้วกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” พร้อมกัน และเมื่อหมดเวลาเรียน ครูกำลังจะออกจากห้องให้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพ “นักเรียนทำความเคารพ” ทุกคนยืนตรงและยกมือไหว้ กล่าวพร้อมกัน “ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ”

     ๒. เมื่อครูพูดกับนักเรียนที่นั่งทำงานอยู่ ให้นักเรียนยืนขึ้นพูดกับครูในท่ายืนตรง

     ๓. เมื่อมีครูอื่นเข้ามาในห้อง ขณะที่ไม่มีครูผู้สอนประจำวิชาอยู่ในชั้น ให้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพเช่นกัน

ข. นอกห้องเรียน

       นักเรียนชายและหญิงให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้

       ๒.ถ้ายืนหรือนั่งอยู่กับที่ ครูเดินผ่าน ให้ยืนขึ้น และยกมือไหว้

       ๓.  ขี่จักรยานยนต์ผ่านครู ทั้งชายและหญิงให้ก้มศีรษะไม่ต้องหยุดรถ

       ๔.การขึ้นลงบันไดให้ชิดขวา สวนทางกับครูให้หยุดยืนตรงอยู่กับที่และยกมือไหว้ ให้ครูเดินผ่านแล้วค่อยเดินต่อไป

       ๕.เมื่อบุคคลภายนอกหรือแขกผู้ใหญ่เข้ามาติดต่อหรือเยี่ยมชมโรงเรียน เดินผ่านนักเรียนให้ทำความเคารพด้วยการยืนตรงแล้วยกมือไหว้

       ๖.  เมื่อพบครู นอกบริเวณโรงเรียนให้แสดงความเคารพตามประเพณีนิยม คือการยกมือไหว้ และกล่าวทักทาย ด้วยถ้อยคำสุภาพ

       ๗.ในกรณีนักเรียนไม่ต้องทำความเคารพ

       ๗.๑   ขณะอยู่ในแถวเว้นแต่ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพ

       ๗.๒ เมื่อขับขี่ยานพาหนะอยู่ในที่คับขันเสี่ยงอันตราย

        ๗.๓   ขณะร่วมชุมนุมพิธีต่าง ๆ  

          ๔.การออกนอกห้องเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน

         ๔.๑ ในระหว่างที่มีชั่วโมงเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ในห้องสมุด โรงอาหารหรือ ที่อื่นๆไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนชั่วโมงนั้นๆ

         ๔.๒ ถ้าจำเป็นต้องออกนอกห้องเรียนต้องขออนุญาตต่อครูที่สอน

         ๔.๓ กรณีที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้ทุกคนอยู่ในห้องด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนห้องเรียนใกล้เคียง

      ๕. การประพฤติต่อเพื่อนนักเรียน

         ๕.๑ ความสามัคคีกลมเกลียว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก

         ๕.๒ คบหาสมาคมในฐานะเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

         ๕.๓ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความเมตตาตามแต่กรณี

         ๕.๔ ยกย่องให้เกียรติเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

         ๕.๕ พูดจาและแสดงกริยาสุภาพต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

         ๕.๖ เคารพนักเรียนรุ่นพี่หรือผู้อาวุโสกว่าหรือผู้มาก่อน

      ๖. ความประพฤติดีงามที่นักเรียนควรยืดถือปฏิบัติ

         ๖.๑ นักเรียนต้องเคารพยำเกรงบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณ เมื่อเกิดปัญหาควรปรึกษาผู้ใหญ่

         ๖.๒ เมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักเรียนควรคำนึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียนเสมอ

         ๖.๓ นักเรียนต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม และเคารพต่อกฎหมาย

         ๖.๔ นักเรียนต้องมีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

         ๖.๕ นักเรียนจะต้องรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

         ๖.๖ นักเรียนจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

         ๖.๗ นักเรียนต้องเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

         ๖.๘ นักเรียนต้องถือคุณธรรมต่อไปนี้

         ๖.๘.๑ ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย

         ๖.๘.๒ ความอ่อนน้อมถ่อมตน

         ๖.๘.๓ ความมีวินัย

         ๖.๘.๔ ความซื่อสัตย์สุจริต

         ๖.๘.๕ ความกตัญญูกตเวที

         ๖.๙ นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคมและไม่พึงกระทำในสิ่งต่อไปนี้

         ๖.๙.๑ ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืน เที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

         ๖.๙.๒ ทำความรำคาญให้แก่ผู้สัญจรไปมา

         ๖.๙.๓ ประพฤติตนไม่สมควรแก่ผู้สัญจรไปมา

         ๖.๑๐ การประพฤติตนไม่สมควรของนักเรียน ได้แก่

               ๖.๑๐.๑ สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด

               ๖.๑๐.๒ เล่นการพนันหรือเล่นที่มีลักษณะคล้ายการพนัน

               ๖.๑๐.๓ เข้าไปในบ่อนการพนันหรือสถานเริงรมย์ต่างๆ

               ๖.๑๐.๔ ประพฤติตนทำนองชู้สาว

               ๖.๑๐.๕ แสดงกิริยาวาจา หรือกระทำอย่างอื่นใดที่ไม่สุภาพ

               ๖.๑๐.๖ เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน

      ๗. การออกนอกบริเวณโรงเรียน

นักเรียนที่มีความจำเป็นจะได้รับอนุญาตให้ออกนอกโรงเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

         ๗.๑   รับหนังสือขออนุญาตจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จำนวน ๑ ชุด

         ๗.๒   เขียนเหตุผลที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ชัดเจน

                  ๗.๓  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจะอนุญาตกรณีที่มีเหตุจำเป็นจริงๆหรือตามที่ครูผู้สอนครูที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ

         ๗.๔  ในกรณีที่ผู้ปกครองมาขออนุญาตออกนอกโรงเรียนให้มาติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

                       นักเรียนที่ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบต้องได้รับการพิจารณาความผิดตามแต่กรณี

      ๘.   การมาโรงเรียนโดยยานพาหนะ

         ๘.๑ นักเรียนที่มาโรงเรียนด้วยรถประจำทาง จะต้องลงรถหน้าโรงเรียนห้ามรถโดยสารหรือ                 รถประจำทางเข้ามาในโรงเรียนเด็ดขาด

         ๘.๒ นักเรียนที่มีผู้ปกครองขับรถส่วนตัวมาส่งให้ส่งบริเวณหน้าประตูโรงเรียนเช่นกันยกเว้นวันฝนตกอนุญาตให้ผู้ปกครองส่งหน้าอาคารเรียนได้

         ๘.๓ กรณีที่นักเรียนนำรถมาโรงเรียนต้องมีใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

         ๘.๔ หลังเลิกเรียนนักเรียนต้องนำรถออกจากโรงรถ

         ๘.๕ นักเรียนที่มาด้วยรถจักยานยนต์หรือจักรยาน ให้นำรถไปเก็บที่โรงรถหรือที่ที่กำหนดให้

         ๘.๖ นักเรียนทุกคนต้องทำความเคารพครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตู

      ๙.   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน

         ๙.๑ ให้นักเรียนนั่งตามแผนผังที่ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชากำหนดให้ ห้ามเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต

         ๙.๒ให้นักเรียนรักษาเก้าอี้ โต๊ะเรียนฝาผนังและห้องเรียนของตนให้สะอาดตลอดเวลา

         ๙.๓ ไม่ขีดเขียนเก้าอี้ โต๊ะเรียน ฝาผนัง ประตูหน้าต่างของห้องเรียน ป้ายประกาศอาคารเรียนให้สกปรกและไม่ทำลายสิ่งของต่างๆดังกล่าวให้ชำรุดเสียหาย

         ๙.๔ ทำความสะอาดห้องเรียนของตนทุกวัน ตามวันเวลาและเวรประจำวันที่ครูที่ปรึกษากำหนด

         ๙.๕ ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ ม้านั่งออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

         ๙.๖ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากโรงเรียนในกรณีที่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน

      ๑๐.   การรับประทานอาหาร

       ให้นักเรียนรับประทานอาหารในโรงอาหารโดยถือปฏิบัติดังนี้

         ๑๐.๑ ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพักตามที่โรงเรียนกำหนด

         ๑๐.๒ ไม่นำอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหารหรือในห้องเรียน

         ๑๐.๓ นักเรียนที่นำอาหารมาจากบ้านให้นำไปรับประทานในโรงอาหาร

         ๑๐.๔ ไม่นำภาชนะใส่อาหารและน้ำดื่มทุกชนิดขึ้นอาคารเรียน

         ๑๐.๕ ไม่ควรกินขนมของขบเคี้ยว ขณะกำลังเดิน

      ๑๑.   การมาสาย

๑๑.๑ นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น.

    ๑๑.๒ การมาเรียนขณะที่กำลังเข้าแถวเคารพธงชาติถือว่ามาสาย นักเรียนจะถูกลงโทษตามความเหมาะสม   เช่น อบรม ตักเตือน ทำความสะอาดบริเวณ ตัดคะแนนความประพฤติและเชิญผู้ปกครองมาพบ

    ๑๑.๓ กรณีมีปัญหาให้ติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นรายไป เวลาที่กำหนดนี้โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

      ๑๒.   หน้าที่ของหัวหน้าห้องเรียน

         ๑๒.๑ ช่วยจัดระเบียบแถวให้เรียบร้อยทุกครั้งที่มีการจัดแถว

   ๑๒.๒ เป็นผู้บอกให้นักเรียนในห้องทำความเคารพ ครู เข้าห้องเรียนและเสร็จสิ้นการสอนในห้องเรียนนั้นๆ

         ๑๒.๓ ควบคุมดูแลห้องเรียนในขณะที่ครูยังไม่เข้าสอน

         ๑๒.๔ เมื่อเกิดปัญหาไม่มีครูเข้าทำการสอน ให้รีบติดต่อฝ่ายบริหารวิชาการเพื่อแก้ปัญหา

   ๑๒.๕ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดห้องเรียนของเวรประจำวัน ให้เป็นไปตามที่ครูที่ปรึกษากำหนด

   ๑๒.๖   ช่วยครูที่ปรึกษา และประสานหัวหน้าเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของห้องตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๑๒.๗   ส่งสมุดบันทึกเข้าสอนของครูทุกวันที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

      ๑๓.   บัตรประจำตัวนักเรียน

   ๑๓.๑ นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนและพกบัตรประจำตัวนักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน

         ๑๓.๒ นักเรียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนในกรณีต่อไปนี้

    ๑๓.๒.๑   ติดต่อกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๓.๒.๒ มาโรงเรียนสาย

๑๓.๒.๓ ออกนอกบริเวณโรงเรียน

๑๓.๒.๔ มีกิจกรรมพิเศษ

๑๓.๒.๕ ติดต่อส่วนราชการอื่นๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร เป็นต้น

      ๑๔.   การออกนอกบ้านยามวิกาล

    ๑๔.๑ การออกนอกบ้านในวันอาทิตย์ถึงเสาร์ให้นักเรียนออกนอกบ้านได้ไม่เกิน ๒๑.๐๐ น.

      ๑๔.๒ ควรระมัดระวังในด้านต่างๆ ถ้าหากเป็นนักเรียนหญิงควรออกมากับผู้ปกครองหรือ                     ญาติพี่น้อง
๑๕.   การขอพบนักเรียนในระหว่างเรียน

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่จะขอพบนักเรียนในเวลาเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
    ๑๕.๑ ให้ติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์
    ๑๕.๒ แจ้งชื่อ ชั้น ของนักเรียนที่ต้องการพบ และชื่อผู้แจ้ง

ในการประกาศข้อความ เจ้าหน้าที่จะทำในช่วงเปลี่ยนคาบเรียนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่เป็น การรบกวนนักเรียนขณะกำลังเรียน เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน

      ๑๖.   การเดินทางภายในโรงเรียน

         ๑๖.๑ ให้นักเรียนเดินชิดขวา ไม่ควรเดินเรียงหน้ากระดานหรือเดินหยอกล้อกัน

         ๑๖.๒ การเดินขึ้นห้องเรียน นักเรียนต้องเดินเป็นแถวตอนไปตามที่กำหนดถึงห้องเรียน

         ๑๖.๓ การเดินเปลี่ยนคาบเรียน ให้หัวหน้าหรือรองหัวหน้าห้องดูแลนักเรียนในห้องให้เดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบโดยเดินชิดขวา

         ๑๖.๔ การขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรภายในโรงเรียน

     ๑๗.   การใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

         ๑๗.๑ ให้นักเรียนที่มีความจำเป็น เช่น มีโรคประจำตัว หรือที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในที่เสี่ยงภัยขออนุญาตและแจ้งหมายเลขกับครูฝ่ายกิจการนักเรียน และในขณะที่เรียนหนังสือให้ปิดเครื่อง

         ๑๗.๒ หากครูอายัดโทรศัพท์นักเรียนจะต้องนำผู้ปกครองมารับเท่านั้น

๑๗.๓ ถ้าสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432