Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

138879
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
12
131
526
137706
2256
2977
138879
Your IP: 3.227.233.6
Server Time: 2019-08-25 00:43:31

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ - World Class)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ห้องพิเศษ ม.๑/๑ )
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ .๕ (๖๐) ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ .๕ (๖๐)
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ .๕ (๖๐) ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ .๕ (๖๐)
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ .๕ (๖๐) ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ .๕ (๖๐)
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ .๕ (๖๐) ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาฯ .๕ (๖๐)
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ .๕ (๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ .๕ (๒๐)
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา .๕ (๒๐) พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา .๕ (๒๐)
พ ๒๑๑๐๒ ฟุตบอล .๕ (๒๐) พ ๒๑๑๐๔ ยืดหยุ่น .๕ (๒๐)
ศ ๒๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ .๐ (๔๐) ศ ๒๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ .๐ (๔๐)
ง ๒๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์ .๐ (๔๐) ง ๒๑๑๐๒ คอมพิวเตอร์ .๐ (๔๐)
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ .๕ (๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๕ (๒๖๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๕ (๒๖๐)
ง ๒๑๒๓๑ งานบ้าน .๕ (๒๐) ง ๒๑๒๓๒ งานบ้าน .๕ (๒๐)
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ .๐ (๔๐) ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ .๐ (๔๐)
ว ๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการ .๐ (๔๐) ว ๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการ .๐ (๔๐)
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๐ (๘๐) อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๐ (๘๐)
จ ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น .๐ (๘๐) จ ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้น .๐ (๘๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี             ๑๕   

- ชุมนุม                           ๒๐

- จิตสาธารณะ                   ๕

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี             ๑๕  

- ชุมนุม                           ๒๐

- จิตสาธารณะ                   ๕

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๖๐ รวมเวลาเรียน ๗๖๐

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ - World Class)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ( ห้องพิเศษ ม.๒/๑ )
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ .๕ (๖๐) ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ .๕ (๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ .๕ (๖๐) ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ .๕ (๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ .๕ (๖๐) ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ .๕ (๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   ๓ .๕ (๖๐) ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ๔ .๕ (๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ .๕ (๒๐) ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ .๕ (๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา   ๓ .๕ (๒๐) พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ .๕ (๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ กะบี่   .๕ (๒๐) พ ๒๒๑๐๔ ตะกร้อ .๕ (๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐) ศ ๒๒๑๐๒ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ(คอมฯ) .๐ (๔๐) ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ(คอมฯ) .๐ (๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ .๕ (๖๐) อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๕ (๓๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๕ (๓๐๐)

IS ๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้                  

.๐ (๔๐) IS ๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการนำเสนอ                 .๐ (๔๐)
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ .๐ (๔๐) ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ .๐ (๔๐)
ว ๒๒๒๐๑ โลกทั้งระบบ .๐ (๔๐) ว ๒๒๒๐๑ โลกทั้งระบบ .๐ (๔๐)
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๐ (๘๐) อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๐ (๘๐)
จ ๒๒๒๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น .๐ (๘๐) จ ๒๒๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้น .๐ (๘๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕    

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕   

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                     ๕

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๘๐ รวมเวลาเรียน ๗๘๐

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ - World Class)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ห้องเรียนพิเศษ ม.๓/๑)    
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ .๕ (๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ .๕ (๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ .๕ (๖๐) ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ .๕ (๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ .๕ (๖๐) ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ .๕ (๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   ๕ .๕ (๖๐) ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ๖ .๕ (๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ .๕ (๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ .๕ (๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา   ๕ .๕ (๒๐) พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ .๕ (๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ บาสเกตบอล   .๕ (๒๐) พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล .๕ (๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ งานช่าง .๐ (๔๐) ง ๒๓๑๐๒ งานช่าง .๐ (๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ .๕ (๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๘๐)
ง ๒๓๒๔๑ คอมพิวเตอร์                            .๐ (๔๐) ง ๒๓๒๔๒ คอมพิวเตอร์                            .๐ (๔๐)
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ .๐ (๔๐) ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ .๐ (๔๐)
ว ๒๓๒๐๑ โครงงาน .๐ (๔๐) ว ๒๓๒๐๒ โครงงาน .๐ (๔๐)
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๐ (๘๐) อ ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๐ (๘๐)
จ ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน .๐ (๘๐) จ ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน .๐ (๘๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕   

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๘๐ รวมเวลาเรียน ๗๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432