Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

145435
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
132
233
365
143785
2269
3540
145435
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-14 06:48:51

 โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ – ห้องเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.๑/๒-๖ )    
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ .๕ (๖๐) ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ .๕ (๖๐)
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ .๕ (๖๐) ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ .๕ (๖๐)
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ .๕ (๖๐) ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ .๕ (๖๐)
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ .๕ (๖๐) ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาฯ .๕ (๖๐)
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ .๕ (๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ .๕ (๒๐)
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา .๕ (๒๐) พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา .๕ (๒๐)
พ ๒๑๑๐๒ ฟุตบอล .๕ (๒๐) พ ๒๑๑๐๔ ยืดหยุ่น .๕ (๒๐)
ศ ๒๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ .๐ (๔๐) ศ ๒๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ .๐ (๔๐)
ง ๒๑๑๐๑ งานบ้าน ๑ .๐ (๔๐) ง ๒๑๑๐๒ งานบ้าน ๒ .๐ (๔๐)
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ .๕ (๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๔๐)
ค ๒๑๒๐๓ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐) ค ๒๑๒๐๔ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐)
ว ๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการ .๐ (๔๐) ว ๒๑๒๐๒ ทักษะกระบวนการ .๐ (๔๐)
อ ๒๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐) อ ๒๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐)
จ ๒๑๒๐๓ ภาษาจีนเบื้องต้น .๐ (๔๐) จ ๒๑๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น .๐ (๔๐)
ง ๒๑๒๔๑ คอมฯ .๐ (๔๐) ง ๒๑๒๔๒ คอมฯ .๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่   ๑ – ๕                     จำนวน     ๒   หน่วยการเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                       ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี            ๑๕

- ชุมนุม                          ๒๐

- จิตสาธารณะ                  ๕

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                       ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี            ๑๕

- ชุมนุม                          ๒๐

- จิตสาธารณะ                  ๕

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๔๐ รวมเวลาเรียน ๗๔๐

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ – ห้องเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ( ม.๒/๒-๖ )    
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ .๕ (๖๐) ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ .๕ (๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ .๕ (๖๐) ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ .๕ (๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ .๕ (๖๐) ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ .๕ (๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   ๓ .๕ (๖๐) ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ๔ .๕ (๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ .๕ (๒๐) ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ .๕ (๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา   ๓ .๕ (๒๐) พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ .๕ (๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ กะบี่   .๕ (๒๐) พ ๒๒๑๐๔ ตะกร้อ .๕ (๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐) ศ ๒๒๑๐๒ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ งานเกษตร .๐ (๔๐) ง ๒๒๑๐๒ งานเกษตร .๐ (๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ .๕ (๖๐) อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๘๐)

IS ๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้             

.๐ (๔๐) IS ๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการนำเสนอ                 .๐ (๔๐)
ค ๒๒๒๐๓ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐) ค ๒๒๒๐๔ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐)
ว ๒๒๒๐๑ โลกทั้งระบบ .๐ (๔๐) ว ๒๒๒๐๒ โลกทั้งระบบ .๐ (๔๐)
อ ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐) อ ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐)
จ ๒๒๒๐๓ ภาษาจีน .๐ (๔๐) จ ๒๒๒๐๔ ภาษาจีน .๐ (๔๐)
ง ๒๒๒๔๑ คอมฯ .๐ (๔๐) ง ๒๒๒๔๒ คอมฯ .๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่   ๑ – ๕                     จำนวน     ๒   หน่วยการเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                       ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี             ๑๕

- ชุมนุม                           ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๘๐ รวมเวลาเรียน ๗๘๐

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ – ห้องเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ม.๓/๒-๓ )    
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ .๕ (๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ .๕ (๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ .๕ (๖๐) ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ .๕ (๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ .๕ (๖๐) ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ .๕ (๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   ๕ .๕ (๖๐) ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ๖ .๕ (๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ .๕ (๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ .๕ (๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา   ๕ .๕ (๒๐) พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ .๕ (๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ บาสเกตบอล   .๕ (๒๐) พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล .๕ (๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ งานเกษตร .๐ (๔๐) ง ๒๓๑๐๒ งานเกษตร .๐ (๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ .๕ (๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๔๐)
ค ๒๓๒๐๓ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐) ค ๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐)
ว ๒๓๒๐๑ โครงงาน .๐ (๔๐) ว ๒๓๒๐๒ โครงงาน .๐ (๔๐)
อ ๒๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐) อ ๒๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐)
จ ๒๓๒๐๓ ภาษาจีน .๐ (๔๐) จ ๒๓๒๐๔ ภาษาจีน .๐ (๔๐)
ง ๒๓๒๔๑ คอมฯ .๐ (๔๐) ง ๒๓๒๔๒ คอมฯ .๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่   ๑ – ๕                    จำนวน     ๒     หน่วยการเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                 ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี      ๑๕        

- ชุมนุม                   ๒๐

- จิตสาธารณะ            ๕

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕        

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๔๐ รวมเวลาเรียน ๗๔๐
         

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปี ๕๑

(หลักสูตรปรับ’๕๑ – ห้องเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ม.๓/๔-๖ )    
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ .๕ (๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ .๕ (๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ .๕ (๖๐) ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ .๕ (๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ .๕ (๖๐) ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ .๕ (๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   ๕ .๕ (๖๐) ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ๖ .๕ (๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ .๕ (๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ .๕ (๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา   ๕ .๕ (๒๐) พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ .๕ (๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ บาสเกตบอล   .๕ (๒๐) พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล .๕ (๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ นาฏศิลป์ .๐ (๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ งานเกษตร .๐ (๔๐) ง ๒๓๑๐๒ งานเกษตร .๐ (๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ .๕ (๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ .๕ (๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม .๐ (๒๔๐)
ค ๒๓๒๐๓ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐) ค ๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์ .๕ (๒๐)
ศ ๒๓๒๐๑ ศิลปะ .๐ (๔๐) ศ ๒๓๒๐๒ ศิลปะ .๐ (๔๐)
อ ๒๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐) อ ๒๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด .๕ (๒๐)
จ ๒๓๒๐๓ ภาษาจีน .๐ (๔๐) จ ๒๓๒๐๔ ภาษาจีน .๐ (๔๐)
ง ๒๓๒๔๑ คอมฯ .๐ (๔๐) ง ๒๓๒๔๒ คอมฯ .๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่   ๑ – ๕                     จำนวน     ๒   หน่วยการเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                         ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี              ๑๕

- ชุมนุม                            ๒๐

- จิตสาธารณะ                    ๕

 

๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว                   ๒๐

- ลูกเสือ เนตรนารี        ๑๕

- ชุมนุม                      ๒๐

- จิตสาธารณะ               ๕

 

๖๐
รวมเวลาเรียน ๗๔๐ รวมเวลาเรียน ๗๔๐


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432