Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

145402
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
99
233
332
143785
2236
3540
145402
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-14 06:11:18

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ )

(หลักสูตรปรับ’๕๑ - World Class)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔ ห้องเรียนพิเศษ ( ห้อง ๔/๔ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๔ (หลักสูตร’๕๑ - World Class)
ภาษาไทย ๑ - ๒   ท ๓๑๑๐๑ – ท ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๑๑๐๑ – ค ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

ฟิสิกส์   ว ๓๑๑๐๑

เคมี       ว ๓๑๑๒๑

ชีวะ       ว ๓๑๑๔๑

.๐

.๕

.๕

-

-

-

๘๐ คาบ/ภาคเรียน

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษาฯ (หน้าที่พลเมือง) ส ๓๑๑๐๑ .๕ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์   ส ๓๑๑๐๒ – ส ๓๑๑๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๑ - ๒   พ ๓๑๑๐๑ – พ ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ศิลปะ    ๑ - ๒   ศ ๓๑๑๐๑ – ศ ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๑ - ๒ ง ๓๑๑๐๑ – ง ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๑ - ๒ อ ๓๑๑๐๑ – อ ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม .๕ ๑๑.๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑ – ๒ อ ๓๑๒๐๑ – อ ๓๑๒๐๒ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๑ – ๒   จ ๓๑๒๐๑ – จ ๓๑๒๐๒ .๐ .๐ ๑๒๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๑๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๑๒๐๑ – ค ๓๑๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ ๑   ว ๓๐๒๐๑       - .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เคมี     ๑   ว ๓๐๒๒๑ - .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ชีวะ     ๑ ว ๓๐๒๔๑ - .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
แบดมินตัน ๑ - ๒   พ ๓๑๒๐๑ - พ ๓๑๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๙.๐ ๑๘.๐  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ

(หลักสูตรปรับ’๕๑ - World Class)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๕ ห้องเรียนพิเศษ ( ห้อง ๕/๔ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๕ (หลักสูตร’๕๑ - World Class)
ภาษาไทย ๓ - ๔   ท ๓๒๑๐๑ – ท ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๒๑๐๑ – ค ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ส ๓๒๑๐๑

(เศรษฐศาสตร์)            ส ๓๒๑๐๓

.๕

-

-

.๕

๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์สากล ส ๓๒๑๐๒ – ส ๓๒๑๐๔ - ๑.๐ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๓ - ๔  พ ๓๒๑๐๑ – พ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ดนตรี ศ ๓๒๑๐๑ – ศ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๓ - ๔ ง ๓๒๑๐๑ – ง ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๓ - ๔   อ ๓๒๑๐๑ – อ ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๐ .๐ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓.๐ ๑๒.๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต

การศึกษาค้นคว้และการสร้างองค์ความรู้ 
IS ๓๐๒๐๑    

.๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
การสื่อสารและการนำเสนอ                 IS ๓๐๒๐๒ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑ – ๒ อ ๓๒๒๐๑ – อ ๓๒๒๐๒ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๑ – ๒ จ ๓๒๒๐๑ – จ ๓๒๒๐๒ .๐ .๐ ๑๒๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๒๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๒๒๐๑ – ค ๓๒๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ ๓ - ๔ ว ๓๐๒๐๓ – ว ๓๐๒๐๔       .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เคมี     ๒ - ๓ ว ๓๐๒๒๒ - ว ๓๐๒๒๓ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ชีวะ     ๒ - ๓ ว ๓๐๒๔๒ - ว ๓๐๒๔๓ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ซอฟท์บอล   ๑ - ๒ พ ๓๒๒๐๑ - พ ๓๒๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๒๐.๐ ๑๙.๕  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ

(หลักสูตรปรับ’๕๑ - World Class)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ ห้องเรียนพิเศษ ( ห้อง ๖/๔ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๖ (หลักสูตร’๕๑)
ภาษาไทย ๕ - ๖ ท ๓๓๑๐๑ – ท ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๕ - ๖ ค ๓๓๑๐๑ – ค ๓๓๑๐๒ .๐ ๑.๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (การเมือง)   ส ๓๓๑๐๑

เหตุการณ์ปัจจุบัน   ส ๓๓๑๐๒

.๕

-

-

.๕

๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๕ - ๖ พ ๓๓๑๐๑ – พ ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ศิลปะ   ศ ๓๓๑๐๑ – ศ ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๕ - ๖ ง ๓๓๑๐๑ – ง ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๕ - ๖   อ ๓๓๑๐๑ – อ ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๐ .๐ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓.๐ ๑๒.๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
หลักภาษาไทย ๑-๒ ท ๓๓๒๐๕ – ท ๓๓๒๐๖ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ ๓๓๒๐๑ – อ ๓๓๒๐๒ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน   จ ๓๓๒๐๑ – จ ๓๓๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๓๒๐๑ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๓๒๐๑ – ค ๓๓๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ ๕ - ๖ ว ๓๐๒๐๕ - ว ๓๐๒๐๖ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เคมี       ๔ - ๕ ว ๓๐๒๒๔ - ว ๓๐๒๒๕ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ชีวะ       ๔ - ๕  ว ๓๐๒๔๔ - ว ๓๐๒๔๕ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
วอลเลย์บอล   ๑ - ๒ พ ๓๓๒๐๑ - พ ๓๓๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๘.๐ ๑๖.๕  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432