Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

145389
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
86
233
319
143785
2223
3540
145389
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-14 06:09:44

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔ โปรแกรมวิทย์ – คณิตฯ ( ห้อง ๓
-๒ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๔ (หลักสูตร’๕๑ - World Class)
ภาษาไทย ๑ - ๒ ท ๓๑๑๐๑ – ท ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๑๑๐๑ – ค ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

ฟิสิกส์ ว ๓๑๑๐๑

เคมี   ว ๓๑๑๒๑

ชีวะ   ว ๓๑๑๔๑

.๐

.๕

.๕

-

-

-

๘๐ คาบ/ภาคเรียน

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษาฯ (หน้าที่พลเมือง) ส ๓๑๑๐๑ .๕ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์ ส ๓๑๑๐๒ – ส ๓๑๑๐๔ - ๑.๐ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๑ - ๒   พ ๓๑๑๐๑ – พ ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ศิลปะ ๑ - ๒ ศ ๓๑๑๐๑ – ศ ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๑ - ๒ ง ๓๑๑๐๑ – ง ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๑ - ๒ อ ๓๑๑๐๑ – อ ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ ๑๐.๐ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ – ๔ อ ๓๑๒๐๓ – อ ๓๑๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๓ – ๔   จ ๓๑๒๐๓ – จ ๓๑๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๑๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๑๒๐๑ – ค ๓๑๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ ๑ ว ๓๐๒๐๑       - .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เคมี     ๑   ว ๓๐๒๒๑ - .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ชีวะ     ๑ ว ๓๐๒๔๑ - .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
แบดมินตัน ๑ - ๒ พ ๓๑๒๐๑ - พ ๓๑๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน

การท่องเที่ยว ๑ - ๒ ส ๓๐๒๐๔ -   ส ๓๐๒๐๕ / ดนตรีสากล ศ ๓๐๒๐๗ – ศ ๓๐๒๐๘

-

.๐

.๕

-

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

๔๐ คาบ/ภาคเรียน

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖.๕ ๑๖.๕  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔ โปรแกรมศิลป์ ( ห้อง ๑ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๔ (หลักสูตร’๕๑ - World Class)
ภาษาไทย ๑ - ๒   ท ๓๑๑๐๑ – ท ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒   ค ๓๑๑๐๑ – ค ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

ฟิสิกส์ ว ๓๑๑๐๑

เคมี ว ๓๑๑๒๑

ชีวะ   ว ๓๑๑๔๑

.๕

.๕

.๕

-

-

-

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษาฯ (หน้าที่พลเมือง) ส ๓๑๑๐๑ .๕ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์ ส ๓๑๑๐๒ – ส ๓๑๑๐๔ - ๑.๐ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๑ - ๒ พ ๓๑๑๐๑ – พ ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
นาฏศิลป์   ๑ - ๒ ศ ๓๑๑๐๑ – ศ ๓๑๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๑ - ๒ ง ๓๑๑๐๑ – ง ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๑ - ๒ อ ๓๑๑๐๑ – อ ๓๑๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ .๐ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
การอ่านตีความ ท ๓๑๒๐๑ – ท ๓๑๒๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ – ๔ อ ๓๑๒๐๓ – อ ๓๑๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๓ – ๔   จ ๓๑๒๐๓ – จ ๓๑๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๑๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๑๒๐๓ – ค ๓๑๒๐๔ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
พันธุกรรม ว ๓๐๒๘๑ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
แบดมินตัน ๑ - ๒   พ ๓๑๒๐๑ - พ ๓๑๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน

การท่องเที่ยว ๑ - ๒ ส ๓๐๒๐๔ -   ส ๓๐๒๐๕

/ ดนตรีสากล ศ ๓๐๒๐๗ – ศ ๓๐๒๐๘

-

.๐

.๕

.๐

๖๐ คาบ/ภาคเรียน

๔๐ คาบ/ภาคเรียน

งานเกษตร/งานประดิษฐ์ ง ๓๑๒๐๑ – ง ๓๑๒๓๑ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๘.๐ ๑๕.๕  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๕ โปรแกรมวิทย์ – คณิตฯ ( ห้อง ๓
-๒ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๕ (หลักสูตร’๕๑)
ภาษาไทย ๓ - ๔ ท ๓๒๑๐๑ – ท ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๒๑๐๑ – ค ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ส ๓๒๑๐๑

(เศรษฐศาสตร์) ส ๓๒๑๐๓

.๕

-

-

.๕

๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์สากล ส ๓๒๑๐๒ – ส ๓๒๑๐๔ - ๑.๐ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๓ - ๔   พ ๓๒๑๐๑ – พ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ดนตรี   ศ ๓๒๑๐๑ – ศ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๓ - ๔ ง ๓๒๑๐๑ – ง ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๓ - ๔   อ ๓๒๑๐๑ – อ ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ .๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้                                            IS ๓๐๒๐๑ .๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
การสื่อสารและการนำเสนอ IS ๓๐๒๐๒ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๓ – ๔ จ ๓๒๒๐๓ – จ ๓๒๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ – ๔ อ ๓๒๒๐๓ – อ ๓๒๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๒๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒ ค ๓๒๒๐๑ – ค ๓๒๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ ๓ - ๔ ว ๓๐๒๐๓ - ว ๓๐๒๐๔ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เคมี   ๒ - ๓ ว ๓๐๒๒๒ - ว ๓๐๒๒๓ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ชีวะ ๒ - ๓   ว ๓๐๒๔๒ - ว ๓๐๒๔๓ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ซอฟท์บอล   ๑ - ๒   พ ๓๒๒๐๑ - พ ๓๒๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๗.๕ ๑๗.๐  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๕ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ( ห้อง ๑ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๕ (หลักสูตร’๕๑)
ภาษาไทย ๓ - ๔   ท ๓๒๑๐๑ – ท ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๒๑๐๑ – ค ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ส ๓๒๑๐๑

(เศรษฐศาสตร์)            ส ๓๒๑๐๓

.๕

-

-

.๕

๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์สากล ส ๓๒๑๐๒ – ส ๓๒๑๐๔ - ๑.๐ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๓ - ๔ พ ๓๒๑๐๑ – พ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ดนตรี ศ ๓๒๑๐๑ – ศ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๓ - ๔   ง ๓๒๑๐๑ – ง ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๓ - ๔   อ ๓๒๑๐๑ – อ ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม .๐ .๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้                             IS ๓๐๒๐๑             .๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
การสื่อสารและการนำเสนอ IS ๓๐๒๐๒ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๓ – ๔ จ ๓๒๒๐๓ – จ ๓๒๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ – ๔ อ ๓๒๒๐๓ – อ ๓๒๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๒๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๒๒๐๓ – ค ๓๒๒๐๔ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
การเคลื่อนที่ ฯ   ว ๓๐๒๘๓ .๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
โลกดาราศาสตร์ ว ๓๐๒๖๑ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ซอฟท์บอล   ๑ - ๒ พ ๓๒๒๐๑ - พ ๓๒๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติวรรณคดี ๑ - ๒ ท ๓๒๒๐๕ – ท ๓๒๒๐๖ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
งานเกษตร/งานประดิษฐ์ ง ๓๒๒๐๑ – ง ๓๒๒๓๑ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
งานซ่อมคอม ฯ ง ๓๐๒๔๑ – ง ๓๐๒๔๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖.๕ ๑๖.๐  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๕ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ( อุตสาหกรรม ห้อง ๑ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๕ (หลักสูตร’๕๑)
ภาษาไทย ๓ - ๔   ท ๓๒๑๐๑ – ท ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๒๑๐๑ – ค ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ส ๓๒๑๐๑

(เศรษฐศาสตร์) ส ๓๒๑๐๓

.๕

-

-

.๕

๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ประวัติศาสตร์สากล ส ๓๒๑๐๒ – ส ๓๒๑๐๔ - ๑.๐ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๓ - ๔ พ ๓๒๑๐๑ – พ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ดนตรี ศ ๓๒๑๐๑ – ศ ๓๒๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๓ - ๔ ง ๓๒๑๐๑ – ง ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๓ - ๔   อ ๓๒๑๐๑ – อ ๓๒๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ .๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้                                                IS ๓๐๒๐๑ .๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
การสื่อสารและการนำเสนอ IS ๓๐๒๐๒ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน ๓ – ๔ จ ๓๒๒๐๓ – จ ๓๒๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ – ๔ อ ๓๒๒๐๓ – อ ๓๒๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๒๒๐๓ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๒๒๐๓ – ค ๓๒๒๐๔ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
การเคลื่อนที่ ฯ ว ๓๐๒๘๓ .๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
โลกดาราศาสตร์ ว ๓๐๒๖๑ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ซอฟท์บอล   ๑ - ๒ พ ๓๒๒๐๑ - พ ๓๒๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ช่างยนต์ ๑ – ๒ ง ๓๐๒๖๑ – ง ๓๐๒๖๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ไฟฟ้า   ๑ – ๒ ง ๓๐๒๗๑ – ง ๓๐๒๗๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๗.๕ ๑๗.๐  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ โปรแกรมวิทย์ – คณิตฯ ( ห้อง ๓
-๒ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๖ (หลักสูตร’๕๑)
ภาษาไทย ๕ - ๖ ท ๓๓๑๐๑ – ท ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๕ - ๖ ค ๓๓๑๐๑ – ค ๓๓๑๐๒ .๐ ๑.๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (การเมือง) ส ๓๓๑๐๑

เหตุการณ์ปัจจุบัน ส ๓๓๑๐๒

.๕

-

-

.๕

๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๕ - ๖ พ ๓๓๑๐๑ – พ ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
นาฏศิลป์ ศ ๓๓๑๐๑ – ศ ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๕ - ๖   ง ๓๓๑๐๑ – ง ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๕ - ๖   อ ๓๓๑๐๑ – อ ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๑.๐ ๑๐.๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
หลักภาษาไทย ท ๓๓๒๐๕ – ท ๓๓๒๐๖ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ ๓๓๒๐๓ – อ ๓๓๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน จ ๓๓๒๐๓ – จ ๓๓๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๓๒๐๑ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๑ - ๒   ค ๓๓๒๐๑ – ค ๓๓๒๐๒ .๐ .๐ ๘๐ คาบ/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ ๕ - ๖   ว ๓๐๒๐๕ - ว ๓๐๒๐๖ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เคมี       ๔ - ๕   ว ๓๐๒๒๔ - ว ๓๐๒๒๕ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
ชีวะ       ๔ - ๕  ว ๓๐๒๔๔ - ว ๓๐๒๔๕ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
วอลเลย์บอล   ๑ - ๒ พ ๓๓๒๐๑ - พ ๓๓๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
งานซ่อมคอม ฯ ง ๓๐๒๔๓ – ง ๓๐๒๔๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖.๕ ๑๕.๐  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนทั่วไป
(หลักสูตรปรับ
’๕๑ - World Class)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ( ห้อง ๑ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

(คาบ)

ม.๕ (หลักสูตร’๕๑)
ภาษาไทย ๕ - ๖ ท ๓๓๑๐๑ – ท ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๕ - ๖ ค ๓๓๑๐๑ – ค ๓๓๑๐๒ .๐ ๑.๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน

สังคมศึกษา (การเมือง) ส ๓๓๑๐๑

เหตุการณ์ปัจจุบัน ส ๓๓๑๐๒

.๕

-

-

.๕

๒๐ คาบ/ภาคเรียน
สุขศึกษา ๕ - ๖ พ ๓๓๑๐๑ – พ ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
นาฏศิลป์ ศ ๓๓๑๐๑ – ศ ๓๓๑๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
การงานอาชีพฯ ๕ - ๖ ง ๓๓๑๐๑ – ง ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาต่างประเทศ ๕ - ๖   อ ๓๓๑๐๑ – อ ๓๓๑๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน .๕ .๕ พื้นฐาน ๔๑ หน่วย
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ .๕ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ หน่วยกิต
หลักภาษาไทย ท ๓๓๒๐๕ – ท ๓๓๒๐๖ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ ๓๓๒๐๓ – อ ๓๓๒๐๔ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
ภาษาจีน จ ๓๓๒๐๓ – จ ๓๓๒๐๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
พระพุทธศาสนา ส ๓๓๒๐๑ .๕ - ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์   ๓ - ๔ ค ๓๓๒๐๓ – ค ๓๓๒๐๔ .๕ .๕ ๖๐ คาบ/ภาคเรียน
เทคโนโลยีชีวภาพ ฯ ว ๓๐๒๘๔ .๐ - ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
สารและสมบัติ ฯ ว ๓๐๒๘๒ - .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ซอฟท์บอล   ๑ - ๒ พ ๓๒๒๐๑ - พ ๓๒๒๐๒ .๕ .๕ ๒๐ คาบ/ภาคเรียน
งานซ่อมคอม ฯ   ง ๓๐๒๔๓ – ง ๓๐๒๔๔ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
งานเกษตร/งานประดิษฐ์ ง ๓๓๒๐๑ – ง ๓๓๒๓๑ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
ศิลปะ ศ ๓๓๒๐๑ – ศ ๓๓๒๐๒ .๐ .๐ ๔๐ คาบ/ภาคเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖.๕ ๑๔.๐  

กิจกรรมแนะแนว-ชุมนุม-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐ ชม. / ๓ ปี ซึ่งอาจจะจัดภาคเรียนละ ๑๐   ชั่วโมง


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432