Get Adobe Flash player

 boss5

นายเจริญ  จันทศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

104926
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
70
53
572
103850
2231
2903
104926
Your IP: 54.162.253.34
Server Time: 2018-05-27 10:50:23

ปีการศึกษา๒๕๕๗

วัน/
เดือน/ปี
ชื่อทุนการศึกษา ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น บาท

พ.ค ๕๗

ทุนกรุงไทยสานฝันบัณฑิต รุ่นที่   ๖

นางสาวธนัชพร ศรีบุรินทร์

(ต่อเนื่องจบ ป.ตรี )

๖/๔ ๕๐,๐๐๐/ปี

พ.ค ๕๗

เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย

๑.นางสาวละออ จุตตะโน

.นายธีระศักด์ วังคีรี

๓.นายสมชาย ศรีบุรินทร์

๔.นายทินกร ศรีบุรินทร์

๕.นางสาวสุธิตา คุณนา

๖/๔

๖/๒

๖/๒

๖/๓

๖/๓

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

๑๒ มิ.ย ๕๗

(วันไหว้ครู)

ทุน ผอ.   อดุลย์ ศรีแสงรัตน์

๑.นายทินกร ศรีบุรินทร์

.นางสาวบุษยา อ่อนตา

๖/๓

๕/๑

,๐๐๐

,๐๐๐

(วันไหว้ครู

ทุนสหกรณ์โรงเรียนภูเรือวิทยา

.นางสาวสิริวรรณ   นาราศรี

๒.นายวินัย ศรีบุรินทร์

๓.นายอภินันท์ เกษกรม

๔.นายชัยวุฒิ ฤทธิศักด์

๕.เด็กหญิงงสุทธาทิพย์ เข็มมา

๖.นางสาวกัญญารัตน์   หอมจู

๗.นางสาวพรรณราย ฤทธิศักด์

๘.นางสาวเดือนเพ็ญ สุธงษา  

๓/๓

๓/๓

๓/๓

๓/๓

/๒

๓/๒

๓/๒

๔/๓

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

๑๒ ก.ค ๕๗

(วันไหว้ครู)

ทุน ศิรินทรา   สุวรรณชาติ

๑.นางสาวเดือนเพ็ญ สุธงษา

๒.นางสาวอมิตตา บัวเหลา

๓.นางสาววิภาวรรณ   อินทร์ธรรม

๔.นายประกิต หมื่นเดช

๕.นางสาวนัทมน โกษาจันทร์

๖.นางสาวโยษิตา โกษาจันทร์

๗.เด็กชายบุณยธร อุทัยเรือง

๘.เด็กหญิงนิภาพร แปลมูลตรี

.เด็กชายกฤษฎา โสสีทา

๑๐.เด็กหญิงพรนิภา นุษา

๔/๓

๔/๓

๕/๓

๕/๓

๔/๓

๕/๓

๑/๔

/๔

/๔

/๔

/๕

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๑๒ ส. ค ๕๗

( วันแม่ )

ทุนสหกรณ์โรงเรียน

๑.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชัยวิจิตร

๒.เด็กหญิงอรัญญา   วังคีรี

๓.เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีวัฒนา

๔.เด็กชายราศี สงครามมา

๕.เด็กชายพิพัฒน์ วันทองสุข

๖.เด็กชายกฤตภาส ธรรมบุญ

๗.เด็กชายอภิสิทธื ผาค่ำ

๘.เด็กชายเดชบารมี โสภา

๙.เด็กหญิงมันทนา ชุ่มชื่น

๑๐.เด็กหญิงจันริษา อุปนันท์

๑๑.เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีสาน้อย

๑๒.นายชัยวัฒน์ สิงห์เดชะ

๑๓.นางสาวพรรณราย   ฤทธิ์ศักดิ์

๑/๕

๑/๕

๑/๕

๑/๕

๑/๕

๑/๖

๑/๖

๑/๓

๑/๓

๑/๓

๑/๓

๓/๒

๓/๒

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432