Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

145415
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
112
233
345
143785
2249
3540
145415
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-14 06:18:16

ตราประจำโรงเรียน

 

คติธรรมประจำโรงเรียน
ปรัชญา
   “ ธมฺมํ สุจริต จเร” พึงปฏิบัติธรรมให้สุจริต


สีประจำโรงเรียน

“ เขียว-เหลือง”
เขียว หมายถึง ความร่มเย็นสบาย
เหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม
รวมความว่า “ความสงบร่มเย็นจะต้องเกิดจาก การมีคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม”


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไทรใหญ่


อักษรย่อของโรงเรียน
"ภ.ร.ว." , “P.R.W.”


ชื่อเต็มว่า
“โรงเรียนภูเรือวิทยา” PHURUA WITTA SCHOOL


สถานที่สักการระบูชา
“ศาลเจ้าพ่อศรีโทน”, “ศาลเจ้าแม่จำปา”, “ซุ้มพระปฏิญาณสามัคคีธรรม”


วิสัยทัศน์

โรงเรียนภูเรือวิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2561พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบ

   การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อนักเรียนเป็นสำคัญ

4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQAเป้าประสงค์

 

1. หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครูมืออาชีพ

4. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA

 

 

กลยุทธ์

          1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

         2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA

 

ค่านิยม
มุ่งผลสำเร็จ


วัฒนธรรมองค์กร

การทำงานเป็นทีม


ปรัชญา/คติพจน์

“ธมฺมํสุจริต จเร” พึงปฏิบัติให้สุจริต/เรียนดี วินัยดี มีคุณธรรม


อุดมคติ

“เรียนเยี่ยม มารยาทดี กีฬาเด่น”


อัตลักษณ์
“มีวินัย ”


เอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม


สมรรถนะหลัก
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432