Get Adobe Flash player

 

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

.....งานสนับสนุน.....

...เผยแพร่ผลงาน...

....สถิติผู้เข้าชม.....

484647
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
3
490
1744
479872
1744
13057
484647
Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-10-05 00:03:01

ตราประจำโรงเรียน

 

คติธรรมประจำโรงเรียน
ปรัชญา
   “ ธมฺมํ สุจริต จเร” พึงปฏิบัติให้สุจริต


สีประจำโรงเรียน

“ เขียว-เหลือง”
เขียว หมายถึง ความร่มเย็นสบาย
เหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม
รวมความว่า “ความสงบร่มเย็นจะต้องเกิดจาก การมีคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม”


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไทรใหญ่


อักษรย่อของโรงเรียน
"ภ.ร.ว." , “P.R.W.”


ชื่อเต็มว่า
“โรงเรียนภูเรือวิทยา” PHURUAWITTAYA SCHOOL


สถานที่สักการระบูชา
“ศาลเจ้าพ่อศรีโทน”, “ศาลเจ้าแม่จำปา”, “ซุ้มพระปฏิญาณสามัคคีธรรม”


วิสัยทัศน์

“โรงเรียนภูเรือวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565

 

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมือาชีพ

         ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ Obec QA

 

 

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะในศตวรรษที่  21

๒. ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐิกจพอเพียง

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ

         ๔.ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ Obec QA

 

 

กลยุทธระดับองค์กร

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

๒. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. พัฒนาศักยภาพสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

         ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ Obec QA

 

 

 

ค่านิยม
มุ่งผลสำเร็จ


วัฒนธรรมองค์กร

การทำงานเป็นทีม


ปรัชญา/คติพจน์

“ธมฺมํสุจริต จเร” พึงปฏิบัติให้สุจริต/เรียนดี วินัยดี มีคุณธรรม


อุดมคติ

“เรียนเยี่ยม มารยาทดี กีฬาเด่น”


อัตลักษณ์
“มีวินัย ”


เอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม


สมรรถนะหลัก
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

                 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432